DIRECCIÓN, PARTICIPACIÓN
E COLABORACIÓNS

DIRECCIÓN E
PARTICIPACIÓN EN
PROXECTOS DE I+D+i

Colaboracións como axente de innovación